Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op iedere (toekomstige) rechtsbetrekkking en Overeenkomst, offerte of aanbieding die door of met Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy B.V. wordt gesloten.
1.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot die van de Afzender of Geadresseerde, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de desbetreffende bepaling te geschieden aan de hand van doel en strekking van de desbetreffende bepaling.
1.4 In deze Algemene Voorwaarden of andere gebruikte documenten die naar deze Algemene Voorwaarden verwijzen, wordt verstaan onder:
a. Vertex: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy B.V. (KvK nummer 78527759).
b. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die met Vertex wordt gesloten. Onder de Overeenkomst worden deze Algemene Voorwaarden en eventueel van toepassing verklaarde aanvullende algemene voorwaarden, zoals omschreven in artikel 2 lid 1 begrepen. De Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de eventueel van toepassing verklaarde aanvullende algemene voorwaarden vormen  één geheel;
c. Partijen: Partijen (zowel natuurlijke als rechtspersonen) bij enige met Vertex gesloten Overeenkomst, meer in het bijzonder de Afzender en Vertex;
e. CMR: Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg).
f. BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek;
g. AVC: de Algemene Vervoerscondities, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres bij de Rechtbank Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;
h. Nederlandse Expeditievoorwaarden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (FENEX), bij de Rechtbank Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie;
i. Nederlandse Opslagvoorwaarden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (FENEX), bij de Rechtbank Rotterdam, laatste versie;
j. Aflader: de natuurlijk persoon die de Lading feitelijk ten vervoer of opslag afgeeft of de rechtspersoon die de Lading door een werknemer of vertegenwoordiger ten vervoer op opslag feitelijk doet afgeven;
k. Afzender: omvat in ieder geval de navolgende (rechts) personen: de natuurlijke of rechtspersoon die Vertex opdracht geeft tot het vervoeren, doen vervoeren en/of opslaan van de Lading, de op het door Vertex ingeschakelde zee vervoerder afgegeven cognossement of enig ander vervoersdocument aangeduide afzender (“shipper”) of de recht- en regelmatig houder van een dergelijk document, de feitelijk aanbieder van Lading, de eigenaar van Lading en/of degene die in eigen naam voor of namens de voormelde (rechts)persoenen handelen, de opdrachtgever in de zin van de Nederlandse Opslagvoorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden en de afzender in de zin van de AVC;
l. Debiteur: de Afzender of de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie, respectievelijk welke (al dan niet na aanwijzing van de Afzender) door Vertex voor door haar verrichte werkzaamheden en geleverde diensten in rekening te brengen bedragen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot vracht en loon) gefactureerd (dienen te) worden;
m.  Expeditie: het doen vervoeren van Lading zoals omschreven in artikel 8:60 BW;
n. Geadresseerde: de natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is om de Lading in ontvangst te nemen en/of daadwerkelijk in ontvangst heeft genomen;
o. Gevaarlijke goederen: stoffen die reeds in kleine hoeveelheden door hun eigenschappen gevaar, schade of ernstige hinder kunnen veroorzaken voor mens, dier of milieu, stoffen die voldoen aan de omschrijving van artikel 34, derde lid, Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), stoffen die radioactief zijn, of door de Nederlandse wetgever als zodanig bij algemene maatregel van bestuur als gevaarlijk zijn aangewezen, dan wel door een buitenlandse autoriteit of internationale organisatie bij enig schriftelijk document (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot internationale (eenvormige) verdragen zoals, bijvoorbeeld het, nog niet in werking getreden, HNS-verdrag en Protocol 2010 [nog niet in werking]) als gevaarlijk zijn aangewezen of als gevaarlijk worden aangemerkt.
p. Lading: de te vervoeren en/of actueel vervoerde zaken en zaken die tot opslag worden afgegeven dan wel actueel zijn opgeslagen. Onder Lading worden uitdrukkelijk Gevaren Goederen begrepen.
1.5 Afwijking van deze voorwaarden of van de voorwaarden waar deze Algemene Voorwaarden naar verwijzen geschiedt uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertex.

Artikel 2. Toepasselijk rechtskader en voorwaarden

2.1  Door Vertex te verrichten expeditiewerkzaamheden zijn onderworpen aan Nederlands recht, met name de bepalingen van Boek 8 BW inzake het doen vervoeren van goederen.
2.2  Door Vertex te verrichten grensoverschrijdend vervoer van Lading over de weg is onderworpen aan de bepalingen van de CMR-verdrag, aangevuld met de bepalingen van titel 13, Boek 8 BW.
2.3    Door Vertex te verrichten vervoer van Lading over de weg, binnen de grenzen van de Staat der Nederlanden is onderworpen aan de bepalingen van Boek 8 BW.
2.4     Opslag en aan opslag gerelateerde werkzaamheden worden beheerst door de bepalingen van het BW, meer in het bijzonder de bepalingen inzake bewaarneming (Titel 9, Boek 7 BW).
2.5 Aanvullend zijn op de op de werkzaamheden van Vertex de volgende voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze Algemene Voorwaarden:

 1. De Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatste versie;
 2. De Algemenen Vervoerscondities ( AVC), laatste versie;
 3. De Nederlandse Opslagvoorwaarden, laatste versie.

2.6 Indien Vertex op grond van enige Overeenkomst Lading doet vervoeren is artikel 20 lid 2 AVC niet van toepassing.
2.7 Indien Vertex op grond van enige Overeenkomst Lading opslaat is artikel 21 AVC niet van toepassing.
2.8 Bij twijfel over welke van de in artikel 2 lid 1 genoemde algemene voorwaarden aanvullend van toepassing zijn, beslist Vertex.
2.9 Ingeval van enige tegenstrijdigheid tussen de aanvullend van toepassing zijnde algemene voorwaarden (zoals omschreven in artikel 2 lid 1) en deze Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doorslaggevend.

 

Artikel 3. Verplichtingen Vertex

3.1 Vertex treedt uitsluitend als wegvervoerder op indien Partijen het vervoer van Lading over de weg schriftelijk overeengekomen zijn en Vertex dat vervoer onder die Overeenkomst feitelijk zelf uitvoert. Ingeval Vertex het aan haar opgedragen wegvervoer uitbesteedt aan een derde, treedt zij uitsluitend op in de hoedanigheid van expediteur.
3.2. Vertex treedt uitsluitend als bewaarnemer op indien Partijen de opslag van Lading schriftelijk overeengekomen zijn en Vertex onder die Overeenkomst de door de Afzender afgegeven Lading opslaat op een, naar haar keuze, aan te wijzen opslagplaats. Indien door Vertex onder die Overeenkomst een opslagbewijs wordt afgegeven geldt Vertex als bewaarnemer jegens de houder van het afgegeven opslagbewijs.
3.3.  Ingeval Vertex onder een Overeenkomst de lading zowel zal opslaan als over de weg zal vervoeren, treedt Vertex gedurende de tijd dat zij de Lading op grond van de Overeenkomst heeft opgeslagen op als bewaarnemer en treedt Vertex gedurende de tijd dat zij de Lading op grond van de Overeenkomst feitelijk zelf over de weg vervoert op als wegvervoerder. Ingeval Vertex het aan haar opgedragen wegvervoer uitbesteedt geld artikel 3 lid 1 onverkort.
3.4   In andere gevallen dan genoemd in de artikel 3 leden 1 (eerste zin), 2 en 3 treedt Vertex  uitsluitend op als expediteur dan wel als agent voor de Afzender.
3.5   Ingeval Vertex voor of namens de Afzender feitelijk Lading aan een vervoerder afgeeft, treedt zij jegens die vervoerder op in de hoedanigheid van Afzender.

 

Artikel  4. Verplichtingen afzender

4.1       De Afzender is te allen tijde gehouden om niet alleen de handelsgebruikelijke benaming van de Lading op te geven, doch tevens verplicht om Vertex volledig te informeren over de aard van de Lading, en de classificatie van stof als bedoeld in artikel 1 lid 4 onder o.
4.2 Het is de plicht van de afzender om Vertex te voorzien van actuele Material Safety Datasheet van elk door Vertex te behandelen product ter onderbouwing van die classificatie.
4.3 De Afzender is gehouden om zorg te dragen voor het in orde maken van vereiste douane- en andere documenten. De Afzender is gehouden om zorg te dragen voor de fiscale afwikkeling van de import of export van door aan Vertex voor het vervoer of het doen vervoeren afgegeven Lading.
4.4 De Afzender staat ervoor in dat de aard, de samenstelling en de stabiliteit van de Lading (waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen: Gevaarlijke goederen) en de aan de Lading door de Afzender aangebrachte verpakking voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld op grond van toepassing zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van, onder meer, veiligheid en milieubescherming.
4.5 De Afzender is gerechtigd om de nakoming van de verplichtingen zoals omschreven in artikel 4 lid 1, lid 2 en lid 3 uit te besteden aan Afladers, werknemers en hulppersonen. De Afzender blijft bij uitbesteding echter altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verstrekte informatie en de juistheid en volledigheid van (ingevulde) documenten en de fiscale afwikkeling van de import of export van de Lading.
4.5 Ingeval de Afzender Vertex opdracht geeft tot fiscale afwikkeling van de import of export Lading, geschiedt (de uitvoering van) een dergelijke opdracht voor rekening en risico van de Afzender.
4.6 Ingeval Vertex enige schade lijdt als gevolg van met betrekking tot de Lading door de Afzender verstrekte informatie, dan wel als gevolg van het door de Afzender in de zin van artikel 4 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden opmaken van documenten of het zorg dragen van de fiscale afwikkeling van import of export van Lading, dan wel het niet voldoen door de Afzender aan de verplichtingen die voor de Afzender voortvloeien uit artikel 4 lid 4 is de Afzender gehouden om deze schade volledig aan Vertex te vergoeden. Artikel 4 lid 5 geldt onverkort.
4.7 Indien Vertex, haar dochterondernemingen of door haar ingeschakelde derden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de op de Afzender onder een met Vertex gesloten Overeenkomst rustende verplichten enige schade lijdt, is de Afzender gehouden om deze schade volledig aan Vertex, haar dochterondernemingen en door Vertex ingeschakelde derden te vergoeden. De Afzender is in dat geval tevens gehouden om Vertex, haar dochterondernemingen of door haar ingeschakelde derden te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden tot schadevergoeding en / of compensatie van kosten.
4.8 Indien er meerdere (rechts)personen als Afzender in de zin van artikel 1 lid 1 sub b van deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangemerkt zijn deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk jegens Vertex voor de nakoming van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
4.9. Indien Afzender nalatig is of blijft enige op hem rustende verplichting jegens Vertex na te komen of in geval van zijn faillissement, surséance van betaling, overlijden of liquidatie, dan heeft Vertex het recht om naar haar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder enige ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5. Uitvoering werkzaamheden

5.1 Vertex is gerechtigd om bij de uitvoering van werkzaamheden onder de met de Afzender gesloten Overeenkomst derden in te schakelen dan wel de nakoming van haar verplichtingen onder de met de Afzender gesloten Overeenkomst aan derden uit te besteden. Onder derden worden mede begrepen: (onder)vervoerders, NVOCC’s, stuwadoors en cargadoors.
5.2 Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn, is Vertex niet gehouden tot het verrichten van douanewerkzaamheden voor of namens de Afzender. Indien en voor zover Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn dat Vertex voor en/of namens de Afzender douanewerkzaamheden zal verrichten, voert Vertex deze werkzaamheden uitsluitend uit in de hoedanigheid van Directe Vertegenwoordiger in de zin van artikel 5 lid 2 van het Communautair Douanewetboek.
5.3 Vervoer van Lading geschiedt nimmer onder rembours.
5.4 Aankomsttijden van vervoerde Lading zijn niet gegarandeerd. De artikel 10 en 11 zijn onverkort van toepassing.
5.5 Voor zover het laden en lossen niet door de Afzender zelf wordt uitgevoerd geschiedt het laden en lossen van de Lading uitsluitend door of voor en namens de Afzender en voor diens risico en rekening.
5.6 Vertex is nimmer gehouden om voor of namens de Afzender gerechtelijke, dan wel arbitrale procedures tegen derden te entameren of te voeren, dan wel enige (rechts)persoon voor of namens de Afzender aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 6. Behandelen, verpakken en labelen van zaken

6.1 De volgende werkzaamheden geschieden uitsluitend op basis van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van de Afzender aan Vertex dan wel na de retourontvangst van een door de Afzender ondertekende, door Vertex aan de Afzender toegezonden schriftelijke offerte.

 1. behandelen dan wel wijzigen van door de Afzender afgegeven zaken (waaronder begrepen doch niet beperkt tot het mengen, koelen of verhitten van Gevaarlijke Goederen);
 2. verpakken van zaken (waaronder begrepen doch niet beperkt tot het voorzien van Gevaarlijke Goederen van een verpakking, het ompakken, het containeriseren of het palettiseren van Gevaarlijke Goederen), en;
 3. labelen van zaken (waaronder begrepen doch niet beperkt tot het voorzien van (verpakte) Gevaarlijke Goederen van opschriften, stickers, barcodes of labels)

6.2 Vertex is gerechtigd om opdrachten tot het behandelen, verpakken of labelen van zaken (waaronder begrepen Gevaarlijke Goederen) naar eigen inzicht en met naar eigen keuze te gebruiken materialen en werktuigen uit te voeren.
6.3 De Geadresseerde, dan wel de Afzender dient bij aflevering geconstateerde gebreken aan de door Vertex aan de zaken aangebrachte verpakking of labels terstond, schriftelijk aan Vertex te melden. Indien de voornoemde schriftelijke melding niet binnen 7 (zeven) kalenderdagen door Vertex is ontvangen, worden de zaken geacht deugdelijk verpakt en gelabeld te zijn.

Artikel 7. Naleven voorschriften

7.1 Vertex is ingeval van het vervoeren, doen vervoeren en het opslaan van Lading (waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen: Gevaarlijke Goederen) te allen tijde gehouden om te handelen in overeenstemming met (al dan niet dwingendrechtelijke) nationale en internationale voorschriften (waaronder begrepen doch niet beperkt tot internationale verdragen, EG voorschriften, VN resoluties en nationale wet- en regelgeving) die gelden voor het (doen) vervoeren, de bewaarneming en opslag van de Lading.
7.2 Indien Vertex er kennis dan wel er een vermoeden van heeft dat de Afzender in strijd met enig voorschrift (zoals omschreven in artikel 7 lid 1) zaken aan Vertex tot opslag, vervoer of behandeling heeft afgegeven is Vertex gerechtigd tot:

 1. het retour zenden van de Lading aan de Afzender;
 2. het vernietigen van de Lading;
 3. de op grond van enig (wettelijk, verdragsrechtelijk of ander) voorschrift bevoegde autoriteiten (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot justitie, keuringsdiensten, douane-instanties) te informeren omtrent de aard van de Lading, de plaats waar de Lading zich bevindt en, indien Vertex daartoe op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel op grond van enig door een bevoegde autoriteit gegeven bevel gehouden is, de persoons-, bedrijfs-  en adresgegevens van de Afzender aan die autoriteiten te verstrekken.
  1. Vertex is nimmer verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de gevolgen van de uitoefening van de rechten zoals omschreven in artikel 7 lid 2.
  2. De Afzender is gehouden om de kosten die Vertex in het kader van het uitoefenen van de rechten, zoals omschreven in artikel 7 lid 2, heeft gemaakt aan Vertex te vergoeden.

Artikel 8. Terughalen van Lading

8.1 Indien de Afzender aantoont dat de Lading (waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen: Gevaarlijke Goederen) niet of niet aan de juiste Geadresseerde zijn afgeleverd, rust op Vertex een inspanningsverplichting om de ‘verdwenen’ of foutief afgeleverde Lading te achterhalen en aan de Afzender te retourneren. De Afzender is in dat geval gehouden om alle medewerking te verlenen en alle inspanningen te verrichten om het traceren en het retourneren van de Lading te kunnen bewerkstelligen dan wel te faciliteren.
8.2 Indien de Afzender aantoont dat de Lading als gevolg van onzorgvuldig handelen of nalaten van Vertex niet of niet aan de juiste Geadresseerde zijn afgeleverd, zijn de kosten voor het traceren, terughalen, terug (doen) vervoeren en afleveren van de Lading aan de Afzender, onverminderd het bepaalde in artikel 10, voor Vertex.
8.3 Het risico voor verlies of beschadiging van de Lading (waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen: Gevaarlijke Goederen) blijft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, voor rekening van de Afzender.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

9.1 Vertex is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst indien en voor zover de tekortkoming het gevolg is van Overmacht.
9.2 Vertex is niet aansprakelijk, tenzij uit enige dwingendrechtelijke wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling anders voortvloeit, voor handelen of nalaten van door haar bij het uitvoeren van de werkzaamheden in te schakelen derden.
9.3 Vertex is niet aansprakelijk, tenzij uit enige dwingendrechtelijke wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling anders voortvloeit, voor enig schade als gevolg van handelen of nalaten van haar werknemers en/of ondergeschikten, tenzij de Afzender aantoont dat de schade door de werknemer of ondergeschikte van Vertex met opzet dan wel als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaakt is.
9.4 Vertex is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enig gegeven mondeling of schriftelijk advies, waaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van advisering inzake het vervoeren, doen vervoeren, behandelen, verpakken, ompakken, labelen of opslaan van Lading en, meer in het bijzonder, Gevaarlijke Goederen.
9.5 Tenzij uit enige dwingendrechtelijke wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling anders voortvloeit, is Vertex niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de Lading of goederen als gevolg van de aard of samenstelling van die Lading (waaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van ontploffing van explosieve Lading). Indien Vertex op grond van enige dwingendrechtelijke wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling aansprakelijk is voor schade als gevolg van de aard of samenstelling van Lading is zij uitsluitend gehouden om die schade te vergoeden die een direct en uitsluitend gevolg van de aard van de Lading is. Gevolgschade wordt niet vergoed.
9.6 De aansprakelijkheid van Vertex voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichting onder enige met de Afzender gesloten Overeenkomst is beperkt tot de omvang van de schadevergoeding die Vertex gehouden is te betalen op grond van de op die verplichting van toepassing zijnde wettelijke regeling, of van toepassing zijnde internationaal verdrag dan wel van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Fiscale schade (waaronder begrepen doch niet beperkt tot door de douane autoriteiten gevorderde invoerrechten) wordt niet aangemerkt als waardevermindering van of schade aan de Lading en wordt niet vergoed. Gevolgschade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade of stilligschade, wordt niet vergoed.
9.7 De aansprakelijkheid van Vertex voor schade als gevolg van een ondeugdelijke behandeling dan wel het nalaten van het behandelen van zaken (waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen: Gevaarlijke Goederen), dan wel de ongeschiktheid van de door Vertex aan de Gevaarlijke Goederen aangebrachte verpakking of het onjuist labelen van zaken (waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen: Gevaarlijke Goederen) is beperkt tot een bedrag van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro’s). De zijdens Vertex uit te keren schadevergoeding overtreft nimmer de waarde van de door haar behandelde of verpakte zaken. Gevolgschade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade of stilligschade, wordt niet vergoed.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Overmacht is een omstandigheid die Vertex, als zorgvuldig handelend opdrachtnemer, niet heeft kunnen vermijden en waarvan zij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen, alsmede elk ander belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Vertex afhankelijk is, zoals de niet tijdige aflevering van goederen door derden die door Vertex bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de met de wederpartij gesloten overeenkomst zijn ingeschakeld.
10.2 Onder overmacht zal tevens – doch niet uitsluitend – worden verstaan: brand, stakingen, stremming in vervoer, verstoringen van het verkeer, rellen, epidemieën,  waterrampen van enige aard, (burger-) oorlog in Nederland of elders, dan wel terroristische handelingen en activiteiten verricht door derden en andere soortgelijke situaties die buiten de beheersing van de Vertex vallen en die vertragingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaken.
10.3 In geval Vertex door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen is zij gerechtigd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst in zijn geheel, respectievelijk voor het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te annuleren.

Artikel 11. Regres en vrijwaring

11.1 Vertex is gerechtigd om de bedragen aan schadevergoeding die zij op grond van enige op haar rustende wettelijke of verdragsrechtelijke aansprakelijkheid als houder, bewaarnemer of vervoerder van gevaarlijke stoffen, aan derden heeft betaald op de Afzender te verhalen indien de schade het gevolg is van een tekortkoming door de Afzender van zijn verplichtingen onder de met Vertex gesloten Overeenkomst dan wel de schade het gevolg is van de aard van de door de Afzender aan Vertex afgegeven Lading en / of Gevaarlijke Goederen.
11.2 De Afzender is gehouden om Vertex te vrijwaren voor aanspraken van derden (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot door Vertex ingeschakelde (onder)vervoerders en hulppersonen) op grond van schade die het gevolg is van de aard of samenstelling van de door de Afzender aan Vertex afgegeven Lading en/of goederen.
11.3 Het in artikel 11 lid 1 omschreven regresrecht en de in artikel 11 lid 2 omschreven vrijwaringsplicht zijn niet van toepassing indien de Afzender aantoont dat de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten zijdens Vertex.

Artikel 12. Verzekering

12.1 Vertex is niet verplicht om – tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn en afgezien van dwingendrechtelijke bepalingen – tot het sluiten van een verzekering tot dekking van door Vertex in haar werkzaamheden als bewaarnemer, houder, bewerker, verpakker, dan wel vervoerder gelopen aansprakelijkheidsrisico’s in verband met het  houden, bewerken, verpakken, opslaan dan wel vervoeren van Lading.
12.2 Vertex is niet verplicht om voor en ten behoeve van de Afzender terzake van de Lading enige verzekering te sluiten.
12.3 Vertex is niet verplicht om voor en ten behoeve van de Afzender of derde mede te verzekeren onder één van door haar of ten behoeve van Vertex gesloten verzekeringspolissen voor enig in verband met de Lading te lopen (aansprakelijkheids)risico mede.
12.4 Het op grond van een schriftelijke Overeenkomst ten behoeve van de Afzender sluiten van  verzekeringsovereenkomsten, dan wel het mede verzekeren van de Afzender onder een bestaande verzekeringspolis geschiedt op risico en voor rekening van de Afzender. Vertex  staat niet in en is niet aansprakelijk voor de keuze en de gegoedheid van door haar te contracteren of gecontracteerde verzekeraars.

Artikel 13. Betaling en incasso

13.1 Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn geschiedt betaling binnen 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum. Vertex is te allen tijde gerechtigd om van de Debiteur vooruitbetaling of zekerheid tot betaling van verschuldigde vracht, te maken kosten, accijnzen en dergelijke te verlangen.
13.2 Facturen waartegen niet binnen 7 (zeven) kalenderdagen is geprotesteerd worden geacht door de Debiteur te zijn geaccepteerd. De Debiteur is niet gerechtigd om ingeval van geschil over een factuur de betaling van het volgens de factuur uitstaande bedrag op te schorten.
13.3 De gefactureerde bedragen zijn terstond opeisbaar indien het faillissement of de surseance van betaling van de Debiteur wordt uitgesproken, dan wel de Debiteur of een derde surseance van betaling van de Debiteur aanvraagt of de Debiteur op enige andere grond de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen.
13.4 Indien de Debiteur niet tijdig betaalt is de Debiteur van rechtswege in verzuim. Zodra de Debiteur met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Vertex op de Debiteur terstond opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. De Debiteur is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel 6:119a BW (handelsovereenkomst) dan wel rente ingevolge artikel 27 CMR-verdrag (ingeval van grensoverschrijdend vervoer van Lading over de weg) verschuldigd.
13.5 De Debiteur of de Afzender is niet gerechtigd om enige vordering die zij uit welke hoofde dan ook op Vertex heeft, met vorderingen van Vertex te verrekenen.
13.6 Vertex is gerechtigd, indien de Debiteur het verschuldigde bedrag niet (tijdig) betaalt om de nakoming van haar verplichtingen onder enige met de Debiteur en/of de Afzender gesloten Overeenkomst op te schorten. De aan Vertex toekomende retentie- en pandrechten zoals omschreven in de AVC, de Nederlandse Opslagvoorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden gelden onverkort. De toepasselijkheid van artikel 23 lid 1, tweede zin AVC is echter uitdrukkelijk uitgesloten.
13.7 Betaling geschiedt in Euro’s (EUR) of in US Dollars (USD). Het risico voor koersschommelingen is voor rekening van de Debiteur en de Afzender.

Artikel 14. Overdracht van vorderingen

De Afzender en de Debiteur zijn niet gerechtigd om enige vordering of aanspraak jegens Vertex te cederen of over te dragen aan een derde tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertex.

Artikel 15. Verjaring
Vorderingen van de Afzender verjaren volgens de verjaringstermijnen zoals vermeld in de CMR-verdrag, de AVC, de Nederlandse Opslagvoorwaarden of de Nederlandse Expeditievoorwaarden, afhankelijk van de van toepassing zijnde regeling. In alle andere gevallen gelden de verjaringstermijnen zoals vermeld in titel 11 van Boek 3 BW.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

16.1 Vertex blijft te allen tijde eigenaar en/of rechthebbende op alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten die zouden kunnen ontstaan in het kader en/of verband houdende met de uitvoering en/of nakoming van enige Overeenkomst, zoals – doch niet uitsluitend – vervaardigde werken, geschreven adviezen of wijzen van uitvoering van die Overeenkomst.
16.2 De door Vertex volgens haar vormgeving geleverde zaken (waaronder begrepen doch niet beperkt tot het bij het verpakken of ompakken van Gevaarlijke Goederen gebruikte verpakkingsmaterialen, containers en dergelijke) mogen, ook indien of voor zover op die zaken geen intellectueel eigendomsrecht rust, door de Afzender of de Geadresseerde niet worden ingezet, (her)gebruikt, nagevolgd  of verveelvoudigd.
16.3 Het gebruik van door Vertex geleverde zaken dan wel gegeven schriftelijke adviezen is beperkt tot normaal gebruik.
16.4 Vertex verstrekt aan de Afzender geen licenties met betrekking tot enig gebruik van haar adviezen of de wijze van uitvoering van een met de Afzender gesloten Overeenkomst, dan wel het gebruik van door haar geleverde zaken (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot het bij het verpakken of ompakken van Gevaarlijke Goederen gebruikte verpakkingsmaterialen, containers en dergelijke). Normale toepassing van schriftelijke adviezen dan wel het normaal gebruik van door Vertex geleverde zaken (in de zin van de vorige zinsnede van deze bepaling) geldt nimmer en mag nimmer worden begrepen als een door Vertex  verstrekte (al dan niet stilzwijgend overeengekomen) licentie aan de Afzender.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle met Vertex gesloten Overeenkomsten zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij op enige onder een Overeenkomst na te komen verplichtingen dwingendrechtelijke bepalingen van een eenvormig (vervoers)verdrag van rechtswege van toepassing zijn.
17.2 Geschillen tussen Partijen worden, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn, in eerste aanleg bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Amsterdam.
17.3 De toepasselijkheid van de in de AVC, de Nederlandse Expeditie Voorwaarden en de Nederlandse Opslagvoorwaarden opgenomen arbitragebedingen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 18. Diversen

18.1 Nietige bedingen. Indien enig beding of enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een met Vertex gesloten Overeenkomst wegens strijd met enige bepaling van dwingend recht nietig is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of die Overeenkomst onverkort van kracht. Indien het voormelde nietige beding in overwegende mate aan die van een andere, geldige bepaling beantwoordt, wordt de geldige bepaling in de plaats van de nietige bepaling van kracht.
18.2 Taalversie. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. Indien zich enig verschil of enige tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies voordoet, zal de in de Nederlandse taal gestelde origineel van deze voorwaarden beslissend zijn.
18.3 Uitleg Algemene Voorwaarden. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen worden dienen naar Nederlands recht te worden uitgelegd. op basis van een letterlijke en tekstuele uitleg ter zake doel en strekking van de desbetreffende bepaling.
De begrippen of bewoordingen van deze algemene voorwaarden kunnen nimmer op grond van enig eenvormig verdrag een specifieke betekenis aan wordt gegeven dan wel dient te worden gegeven, uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen nimmer worden uitgelegd als een verruiming van de aansprakelijkheid van Vertex of een beperking van haar rechten.
18.4 Geen afstand van recht. Het niet inroepen van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden dan wel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, dan wel verdragsbepalingen dan wel op grond van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijnde (aanvullende) algemene voorwaarden, houdt geen afstand in van enig recht onder de met de Afzender gesloten Overeenkomst of de overige rechten die Vertex op grond van deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijnde wettelijke bepalingen, dan wel verdragsbepalingen dan wel aanvullend van toepassing zijnde algemene voorwaarden toekomen.
18.5 Terhandstelling. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien en uit te printen via de website van Vertex (www.vertexdg.com).