Transport van gevaarlijke goederen - vertex DG

Whitepaper Security

“Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL) bestaat niet meer!”

De Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL) bestaat niet meer. Sinds de invoering van het Nationaal Opleidingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart (NOBB), sinds 1 januari 2022 komt de BAL niet meer voor. Per die datum heeft het NOBB het oude NTBB (Nationaal Trainingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart) vervangen. 

Hoe zit het dan met de BAL?

In het NOBB is de BAL vervangen door de Security Manager en/of Security Supervisor. De inhoud van de opleidingen voor Security Manager en Security Supervisor zijn significant anders en kunnen niet vergeleken worden met de inhoud van de oude BAL. Van de Security Manager wordt veel meer verwacht, zoals het schrijven en bijhouden van procedures en protocollen. Tevens moet een Security Manager de kwaliteit controleren en een goede bedrijfs- en beveiligingscultuur stimuleren. De focus van de Security Supervisor ligt meer op het overzicht houden op de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen. 

Hoe zit dat dan met mijn huidige BAL certificering?

In een door ons ontvangen brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is het volgende aangegeven ten aanzien van, en met betrekking tot de overgang en het voldoen aan het nieuwe NOBB:

Voor Security Managers en Security Supervisors die vanaf 1 juni 2023 nog een 'lopende' BAL-certificering hebben geldt dat zij vanaf dat moment conform de in het NOBB voorgeschreven termijnen een opfriscursus dienen te volgen op basis van module 1C (Security Manager) of 2B (Security Supervisor). Na het verstrijken van de geldigheidsduur van hun 'lopende' BAL-certificering dienen zij een initiële certificering op basis van het NOBB af te leggen.

Deze brief stelt dan ook dat tot 1 juni 2023 een opleiding BAL- of herhaling BAL mag worden gevolgd. Wordt er na deze datum een opleiding gevolgd, dan dient men een Security Manager of Security Supervisor opleiding op basis van het NOBB te volgen. De geldigheidsduur van een voor 1 juni 2023 afgegeven BAL certificaat blijft gehandhaafd. Dus als iemand een Herhaling BAL volgt op 1 december 2022, is deze onder normale omstandigheden gewoon één jaar geldig en dient de medewerker vóór 1 december 2023 een opleiding Security Manager of Security Supervisor op basis van het NOBB met succes af te ronden. 

Als ik een geldig BAL certificaat heb en ik wil overgaan naar Security Manager, moet ik dan de basistraining Security Manager volgen of kan ik dan de herhaling Security Manager volgen?

Iedereen die een geldig CITO-BAL certificaat heeft en over wil gaan naar Security Manager kan een herhalingstraining Security Manager of Security Supervisor volgen, echter adviseren wij een basistraining te volgen. Inhoudelijk zijn de trainingen voor Security Manager en Security Supervisor significant anders en wordt je met een CITO-examen ook anders gecertificeerd.

Je huidige BAL certificaat is geldig tot 1 oktober 2023 dan betekent dit dat je vóór die datum de Basis- of Herhalingscursus Security Manager moet volgen om hiervoor gecertificeerd te worden. Doe je voor 1 juni 2023 nog even snel een Herhaling BAL –bijvoorbeeld op 31 mei 2023– dan ben je tot 31 mei 2024 nog gecertificeerd als BAL. Daarna moet je een Basis- of herhalingsopleiding Security Manager c.q. Security Supervisor volgen.

Voor de verloopdatum van je CITO-BAL certificaat zal je een CITO-Security Manager certificaat moeten behalen (of Security Supervisor). Wij adviseren dan om een Basis Security Manager opleiding te volgen om volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van de Security Manager en goed voorbereid het CITO-examen te doen. Het nog even snel behalen van de BAL is zonde en uitstel van het onvermijdelijke – het volgen van de Security Manager opleiding.

Wat is het verschil tussen de BAL en Security Manager?

Het BAL-certificaat wordt afgegeven op basis van een goedgekeurd opleidingsprogramma volgens het NTBB. Een Security Manager certificaat op basis van het NOBB.

De opleiding Security Manager is bedoeld voor personen die op nationaal of lokaal niveau de verantwoordelijkheid dragen om te garanderen dat een beveiligingsprogramma en de tenuitvoerleggen daarvan aan alle wettelijke vereisten voldoet. De basis opleiding Security Manager is initieel en duurt 3 dagen, de herhaling duurt 1,5 dag. Inhoudelijk is deze opleiding diepgaander (zwaarder) dan de huidige BAL en is de herhaaltermijn slechts eens per 2,5 jaar (30 maanden).

Wat is het verschil tussen de BAL en Security Supervisor?

Het BAL-certificaat wordt afgegeven op een goedgekeurd opleidingsprogramma op basis van het NTBB. Een Security Supervisor certificaat op basis van het NOBB.

De opleiding Security Supervisor  is een specifieke opleiding bedoeld voor personen die rechtstreeks toezicht houden op personen die beveiligingscontroles uitvoeren in het domein van luchtvracht en –post of voor vlucht- en luchthavenbenodigdheden. Dit is een aanvullende opleiding van 4 uur waarbij je in basis de opleiding Controleur Luchtvracht (CLV), Controleur Vluchtbenodigdheden (CVB) of Controleur Luchthavenbenodigdheden (CLB) succesvol moet hebben afgerond. Enkel in combinatie met één van deze opleidingen is het Security Supervisor certificaat geldig. De opleiding Security Supervisor moet elke 12 maanden herhaald worden.

LET OP! Naast deze herhaling dien je uiteraard ook je Controleurscertificaat tijdig te herhalen. Voor CLV is dit elke 6 maanden en voor CVB + CLB is dit elk jaar.

Voor Security Managers en Security Supervisors die vanaf 1 juni 2023 nog een 'lopende' BAL-certificering hebben geldt dat zij vanaf dat moment conform de in het NOBB voorgeschreven termijnen een opfriscursus dienen te volgen op basis van module 1C (Security Manager) of 2B (Security Supervisor). Na het verstrijken van de geldigheidsduur van hun 'lopende' BAL-certificering dienen zij een initiële certificering op basis van het NOBB af te leggen.

Deze brief stelt dan ook dat tot 1 juni 2023 een opleiding BAL- of herhaling BAL mag worden gevolgd. Wordt er na deze datum een opleiding gevolgd, dan dient men een Security Manager of Security Supervisor opleiding op basis van het NOBB te volgen. De geldigheidsduur van een voor 1 juni 2023 afgegeven BAL certificaat blijft gehandhaafd. Dus als iemand een Herhaling BAL volgt op 1 december 2022, is deze onder normale omstandigheden gewoon één jaar geldig en dient de medewerker vóór 1 december 2023 een opleiding Security Manager of Security Supervisor op basis van het NOBB met succes af te ronden. 

Mag je als Security Manager tevens als Security Supervisor optreden?

Ja, de Supervisor en Security Manager hebben beide een belangrijke rol om zorg te dragen voor het belang van de Beveiliging van de Burgerluchtvaart (BBLV) binnen de organisatie. De Security Manager mag ook de rol van Supervisor op zich nemen mits hij tevens de Supervisor-module, alsmede de vereiste opleidingsmodules die daaraan vooraf gaan, met goed gevolg heeft afgerond. Indien hieraan is voldaan mag je beide functies tegelijkertijd uitvoeren.

 

LET OP! Je mag dus niet met alleen de opleiding Security Manager de functie van Supervisor uitvoeren. Indien je alleen de Security Manager opleiding met succes hebt afgerond kan je niet als Supervisor fungeren.

Mag je één Security Manager inzetten op meerdere locaties?

Nee, er dient per locatie één persoon te worden aangesteld die beschikt over een geldig certificaat Security Manager. Het oogmerk daarbij is dat deze persoon binnen de organisatie zelf wordt aangesteld.

Indien bij een entiteit die beveiligingsonderzoeken uitvoert slechts één Controleur luchtvracht werkzaam is, mag deze Controleur dan tevens de taak van de Security Supervisor op zich nemen?

Ja, de Security Supervisortaak hoeft niet door een separate functionaris uitgevoerd te worden. Ook niet, indien uw organisatie slechts één Controleur in dienst heeft. Wel dient in een dergelijk geval de Controleur die beveiligingsonderzoeken uitvoert de Security Supervisor opleiding met succes te hebben afgerond.

Moet de Supervisor constant fysiek toezicht houden bij de uitvoering van beveiligingsonderzoeken?

Ja, er dient bij de uitvoering van een beveiligingsonderzoek, niet zijnde controle, op locatie een Security Supervisor aanwezig te zijn. Het oogmerk daarbij is dat de Security Supervisor toezicht houdt op de uitvoering van het beveiligingsonderzoek. De Security Supervisor hoeft echter niet constant fysiek naast de persoon te staan die de beveiligingsonderzoeken uitvoert. De Security Supervisor mag op het moment dat beveiligingsonderzoeken plaatsvinden ook andere werkzaamheden vervullen, maar dient wel tijdens de uitvoering van beveiligingsonderzoeken op de werkvloer aanwezig te zijn ter consultatie, voor toezicht en ter opschaling naar de Security Manager in geval van BBLV gerelateerde incidenten.

Welke entiteit is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een Security Supervisor op het moment dat beveiligingsonderzoeken worden uitgevoerd?

De entiteit onder wiens verantwoordelijkheid de beveiligingsonderzoeken worden uitgevoerd is verantwoordelijk dat tijdens de uitvoering van beveiligingsonderzoeken een Security Supervisor aanwezig is op de werkvloer. Het oogmerk daarbij is dat de persoon die de Supervisor-taak vervult:

- Onderdeel uitmaakt van het team dat de beveiligingsonderzoeken uitvoert of; 

- In werkelijke dienst is van een Erkend Agent die een externe partij inhuurt om op zijn locatie beveiligingsonderzoeken uit te voeren.

De Security Supervisor dient te allen tijde inhoudelijk op de hoogte te zijn van de specifieke incidenten/opschalingsprocedures en andere BBLV-aspecten van de entiteit/locatie waar hij zijn taken uitvoert.

Kan Vertex Learning Institute alle benodigde trainingen op het gebied van de BBLV verzorgen?

Ja, Vertex Learning Institute heeft de goedkeuringen/instemmingen voor de volgende trainingen:

 

Alle instemmingen zijn afgegeven door de NCTV onder de verantwoording van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Neem gerust contact met ons op als er nog vragen zijn over hoe om te gaan met de BAL of over ons uitgebreide trainingsaanbod. In een persoonlijk gesprek geven we graag advies en informatie hoe hier binnen jouw organisatie mee om te gaan. Sales@vertexdg.com of bel ons op : 085-0131777