Whitepaper vervoer gevaarlijke stoffen

Whitepaper Dangerous Goods

“Ben jij de eerste die een CBTA doet bij Vertex?”

Op 1 april 2023 is de “Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht” in werking getreden. Hiermee vervalt de oude “Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht”.

Tot 1 juli 2023 geldt een overgangstermijn. Tot die tijd is ook de oude regeling nog van toepassing.

Wat is er veranderd per 1 april?

Op 1 april is de manier van training en toetsing veranderd. Waar voorheen iedereen het gehele IATA boek moest doornemen, wordt de training nu veel meer toegespitst op datgene wat er voor de uitoefening van de functie benodigd is. Concreet betekent dit dat een Expediteur of Agent het onderdeel classificatie niet meer hoeft te beheersen. De nadruk ligt nu op de controle van gevaarlijke stoffen alvorens deze naar de volgende schakel gaat. Ook de belading van een vliegtuig is voor een Expediteur of Agent niet van belang. Voor een Afhandelaar of Luchtvaartmaatschappij daarentegen is dit wel een belangrijk onderdeel en zal dit ook terugkomen in de training voor deze categorie cursisten.

Hoe wordt bepaald welke training er moet worden gevolgd?

In basis wordt gekeken naar de zogenaamde Erkenning die het bedrijf heeft waarvoor men werkt. Dit kan een A-Erkenning, B-Erkenning, C-Erkenning, D-Erkenning of E-Erkenning zijn. Deze erkenning is bepalend voor de competenties (vaardigheden) die men nodig heeft.

Staat op het certificaat aangegeven waarvoor men is getraind?

Ja, op het certificaat komt te staan voor welke Erkenning en voor welke taken en verantwoordelijkheden het certificaat is afgegeven. Ook staat de geldigheidsduur en de behaalde score op het certificaat.

Welke score moet worden behaald om een certificaat te krijgen?

De minimale score om voor het assessment te slagen is 80%.

Hoe lang is het certificaat geldig?

Net als voorheen is het behaalde certificaat 24 maanden geldig. 3 maanden voor de verloopdatum van het certificaat kan deze, met behoud van de datum, worden herhaald.

Is het oude certificaat wat is behaald volgens de oude regeling nog wel geldig?

Jazeker, alle certificaten die behaald zijn vóór de overgangsdatum bij een erkende opleider blijven geldig tot de verloopdatum welke op het certificaat is vermeld. Voordat het certificaat verloopt moet men een opleiding volgen die aansluit bij de erkenning van het bedrijf.

Is de nieuwe training beschikbaar?

Ja, bij Vertex Learning Institute worden alle gevaarlijke stoffen trainingen volgens de nieuwe regeling gegeven, dus volgens Competency Based Training & Assessments.

Het is voor ons wel van belang dat we vooraf weten voor welke erkenning de cursist een assessment gaat doen.

Zit de cursist in de training met cursisten die voor dezelfde erkenning opgeleid moeten worden?

Nee, binnen Vertex Learning Institute geven wij gedifferentieerd les. Dit betekent dat bij een gemixte groep iedere cursist op de voor zijn of haar benodigde competenties getraind wordt. Omdat er ook veel gemeenschappelijke competenties zijn is dit goed te combineren en kunnen de cursisten elkaars kennis delen.

Welke Erkenningen zijn er in Nederland en wat houdt elke erkenning in?

 • A-Erkenning: een erkenning voor een afzender, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen, in eigendom aan hem toebehorend of afkomstig uit eigen onderneming, aan te bieden voor vervoer door de lucht.
 • B-Erkenning: een erkenning voor een expediteur-luchtvrachtagent, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen door de lucht te doen vervoeren.
 • C-Erkenning: een erkenning voor een grondafhandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om namens de houder van een luchtvaartuig de acceptatie of het laden en lossen van gevaarlijke stoffen te verrichten.
 • D-Erkenning*: een erkenning voor een logistieke dienstverlener, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen welke hij contractueel voor derden in opslag heeft en namens de eigenaar deze goederen verzend gereed maakt en als afzender aanbiedt voor vervoer door de lucht.
 • E-Erkenning: een erkenning voor een in het vervoer door de lucht gespecialiseerde organisatie met rechtspersoonlijkheid welke de bevoegdheid geeft om in opdracht van derden op te treden als afzender en verpakker van gevaarlijke stoffen. Deze organisaties zijn ook bevoegd om incidenteel zendingen te herverpakken en af te vullen.

*D-erkenning wordt pas ingevoerd nadat de nieuwe regeling van kracht is. Deze bedrijven hebben momenteel een E-light Erkenning.

Wat moet een organisatie doen voor het verkrijgen van een Erkenning of het behoudt hiervan?

Voor een A-, B-, C- of D-Erkenning moet het volgende minimaal ingeregeld hebben:

 • Een verklaring waarin de aanvrager aangeeft dat de aangeleverde informatie juist is en dat aan artikel 4 wordt voldaan.
 • Een overzicht van alle medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat en per medewerker een afschrift van het geldige certificaat.
 • Een overzicht van alle andere medewerkers die zijn opgeleid in overeenstemming met de opleidingseisen van de categorieën, genoemd in de Technische Voorschriften.
 • Een curriculum vitae van het verantwoordelijke directielid, de aanvrager en de contactpersoon.
 • Een omschrijving van de taken en bevoegdheden van de onder c genoemde personen.
 • Een organigram van de aanvrager, inclusief een korte omschrijving.
 • Indien van toepassing de functionele plaats van de aanvrager in relatie tot de hoofdvestiging.
 • Een omschrijving van de handelingen die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.
 • Indien van toepassing een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen.

Voor een E-erkenning moet er een Dangerous Goods Operations Manual worden gemaakt. Dit gaat verder dan bovenstaande en is uitgebreider. Vertex Learning Institute kan helpen of assisteren om een DGOM op te stellen.

Voor de toekomst wil de wetgever echter dat iedere Erkenninghouder een DGOM gaat opzetten. Vanuit het DGOM gaat dan ook blijken wie er allemaal waarvoor opgeleid moet worden.

Neem gerust contact met ons op als er nog vragen zijn over DGOM of over ons uitgebreide trainingsaanbod op het gebied van Gevaarlijke Stoffen.

In een persoonlijk gesprek geven wij graag advies en informatie hoe hier binnen jouw organisatie mee om te gaan. Sales@vertexdg.com of bel ons op: 085-0131777.